Syllabus

Kata Syllabus for Plainfield Karate

Isshinryu Kata

Seisan, Seiuchin, Naihanchi, San chin, Wansu, Chinto, Kusanku, Sunsu


Dojo Kata

Taikiyoku Sho Dan, H-pattern, 2-Man basics drill, Inline stance drill, Dashi, Seishin no tomo dashi

Isshinryu Kobudo

Tokumine no Kun, Harashi no Kun, Shishi no Kun, Kyan no Sai, Kusanku Sai, Chatan Yara no sai, Hamihiga no tonfa, Bo - sai kumite, Bo - bo kumite

Shimbukan Kobudo

Bo tai sai, Bo tai bo, Maezato no tekko, Maezato no nunchaku, Akamine no nunchaku, Shushi no Kun Sho, Sakagawa no Kun Sho, Shushi no Kun Dai, Chikin Shita Haku no Sai, Chatan Yara no Sai, Hamihiga no tonfa